Дистанционно обучение за Координатор по БЗР

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Необходимост от Координатор по ЗБУТ в предприятието В нашето съвремие работното място е в етап на непрекъснати промени в технологията. Ежедневието на работещите също се променя в икономически и социален план. Постигнатият напредък е безусловен, но въпреки него, здравословния и безопасен труд и охраната на работното място продължават на много места да бъдат пренебрегвани, което предизвиква нови и нови проблеми. От първостепенно значение за работодатели и работници във всички фирми и организации, трябва да бъде осигуряването на законовите изисквания по безопасност и здраве на работното място. Това налага необходимостта от Координатор по ЗБУТ или други органи по безопасност на труда. Координаторът по БЗР е обучен служител от съответното работно място пряко ангажиран да подобри  условията на труда и работните места. Той трябва да знае приетите стандарти за безопасността и здравето на работниците, за работните условия. Съобразно тях трябва да планира, координира и следи за охраната на труда, като прави необходимите инструктажи и дава съответните препоръки за безопасна работа. Те включват безопасността и здравето на работното място, организацията на трудовия процес, неговата продължителност и придружаващите го рискове, избор на технологии, последователност на дейностите и т.н. Предвидени са специални курсове за обучение – присъствени, задочни и онлайн обучение по БЗР. В тях координаторът получава информация за начините, по които да изпълнява своята главна задача – подобряване на безвредните и безопасни условия на труд. Те са предназначени да им помогнат в планирането и реализирането на безопасна работа, стимулират професионалното израстване и спомагат за развитие на личностните качества. Налага се изводът, че дейността на Координаторът по ЗБУТ е необходима за всяко място, където се работи. Трябва да се посочи задължителността на безопасните и здравословни условия за работа. Те трябва да се планират, задействат и координират , като постоянно се следи за тяхното изпълнение. По този начин ще може да се създадат безопасните и безвредни условия на труд, задължителните производствени условия и средства за защита на работещите.

Continue reading »