обучение по збут и бзр

Курс първоначално обучение за представители на КУТ

Курс по ЗБУТ за Първоначално обучение за представители на КУТ Комитетът по условия на труд, познат още като КУТ, представлява комисия в рамките на дадено предприятие с не по-малко от петдесет души трудещи се, която разглежда задълбочено предпоставките за безопасност и здраве в дейността на организацията. Запознаването на работниците с тези условия е сред основните задачи на специалистите от този отдел. КУТ е наложен от закона и наброява до 10 човека: еднакъв брой представители на работодателя и на обслужващия персонал. Следователно, броят на членовете може да бъде 4, 6, 8 или 10. След въвеждането на нормативния акт, всяка една компания, отговаряща на посочените по-горе изисквания, е длъжна да сформира комитет и да набере и подготви необходимия брой участници в него. По тази причина е наложително да се проведе първоначално обучение на представители в КУТ (препоръчва се и обучение по ЗБУТ). Тук е удачно да се спомене, че съществуват и ежегодни курсове в областта със задължителен характер, но тази статия е посветена на встъпителните такива. Организираните въвеждащи занимания за бъдещите упълномощени са с предимно теоретична насоченост, като е отделено известно внимание и на практическата част. Обучаващите запознават доста подробно участниците в курса с техните задължения и минимален набор от знания. Обезателно в уроците са включени менажиране на дейностите по обезпечаване на безопасните и здравословни условия на труд, права и задължения на работниците по същите условия, както и вредните за здравето въздействия. Други особено важни компетенции са свързани с опознаването на методите за анализ на опасността в процеса на работа, заболяемостта вследствие на труд и специализираната опека на някои категории от трудещите се. Обичайно освен представянето на тези изисквания обучаващите изясняват голям брой особености на дейността, като посочват примери от работата си. Голяма част от бъдещите специалисти участват и в дистанционен курс по ЗБУТ.  Представителите са облагодетелствани от това, че работодателят трябва да поеме всички разходи по обучението. Доброто функциониране на КУТ е от съществено значение за благоденствието на всяка голяма компания. Висококачественото обучение на представителите е ключова предпоставка за напредък в тази дейност.

Continue reading »

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Подобряване на професионалната квалификация по БЗР Специалистите по здраве и безопасност на работното място, в съответствие с нормативните уредби, трябва да преминават първоначално и ежегодно обучение. Курсът на обучение, присъствен или дистанционен, е насочен към длъжностни лица, координатори, комитети и групи. Накратко казано , хората , които преминават през дистанционни курсове по ЗБУТ са лицата, които представляват органа по ЗБУТ. Учебната програма е предназначена за придобиване и подобряване на знанията и уменията на специалисти по здраве и безопасност. Новопостъпилите на тази длъжност са задължени да преминат първоначално обучение. За всички останали се провеждат опреснителни ежегодни курсове за актуализиране на професионалните знания и умения, съобразно трудовото законодателство у нас.Отговарящите за организацията на безопасна и здравословна среда изучават специфичните мерки за превенция в определените производствени дейности. Учат се да правят характеристика и преценка на околната среда, според характера на извършваната работа. Да планират мерките за здраве и безопасност, съобразно определеното производство. Най-удачно, професионалното обучение по охрана на труда се провежда дистанционно, без отсъствие от работа. За това дистанционното обучение по ЗБУТ са отговорни работодателите, които са длъжни да го осигурят, с цел подобряване на професионалната квалификация по безопасност. Отговарящите по ЗБУТ се обучават с основите на охраната на труда и начините на нейното обезпечаване. Запознават се с начините на групова и индивидуална защита в съответното предприятие. С обезпечаване здравето и сигурността на работещите при аварийни ситуации. Програмата за обучение е съставена съобразно квалификационните изисквания за изпълнение на задълженията по осигуряване на БЗР. Обучаващите се получават или опресняват необходимите знания за своята практическа дейност по охрана на труда. Запознават се с приетите нови закони по безопасност и здраве на труда в съответствие със законодателните нормативни актове. Още повече се налага такова обучение, ако в съответната фирма или компания са въведени ново оборудване или са се променили технологичните процеси. Лицата, които преминават обучение в специализираните центрове, получават удостоверение за завършения курс. А това са координатори, длъжностни лица, лица за контрол на качеството в строителството,членове на групи и комитети, комисии и други лица, отговарящи за охраната на труда и ЗБУТ.

Continue reading »
Дистанционно обучение за Контрол върху качеството в строителството

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Контрол на качеството в строителството като основа на здравословни и безопасни условия на труд  Здравословните и безопасни условия на труд изискват множество усилия. Те са предпоставка за качествена работа, извършена в контролирана и сигурна среда, която дава на служителите на фирмата основа за добра работа. По своята същност обучението по контрол на качеството се изисква във всяка строителна фирма, както и обучението по ЗБУТ ( без значение дали е проведено онлайн или в център за обучение). То може да бъде проведено както под формата на онлайн обучение, така и на място във фирмата или в извънработно време. Без значение на избрания метод на обучение, темите, които се засягат в него са едни и същи. В края на курса обучените в контрол на качеството са наясно с рисковете във влагането на различните материали. Важно е всеки от тях да бъде в съответствие с изискванията и нормите, за да предпазват от вредни влияния, както и да бъдат достатъчно надеждни в годините. В този смисъл обучението по контрол на качеството пряко се отнася към безопасността на труда. Първо то има връзка с конкретния етап на строителството или ремонтната дейност. Качественият контрол на използваните материали внася сигурност в работния процес, тъй като намалява или елиминира съвсем риска от злополуки поради използването на неподходящи суровини. Друг аспект на контрола на качеството е, че съществуват материали, които се използват биха могли да се използват заради здравината, дългия си живот и други. Но това не винаги ги прави безобидни за здравето. В краткосрочен план те биха нанесли вреди на работещите при вдишване или допир. Някои влияят неблагоприятно при контакт и смесване с друго вещество. Добре обученият контрольор на качеството би знаел и предвидил това, за да не го позволи. Не на последно място трябва да се спомене, че при първоначалния контрол и избор на материали също не би трябвало да се допуска да се ползват такива, които биха имали вредно влияние в дългосрочен план. Това е още един път гаранция за здравословни условия на труд. Ако приемем, че сградата в готов вид ще помещава офис помещения, то добрият контрол би гарантирал здравето на работещите там и безопасните условия да извършват дейността си за дълги години напред. Цената на качествената работа си заслужава да бъде платена.

Continue reading »
Дистанционно обучение за Координатор по БЗР

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Необходимост от Координатор по ЗБУТ в предприятието В нашето съвремие работното място е в етап на непрекъснати промени в технологията. Ежедневието на работещите също се променя в икономически и социален план. Постигнатият напредък е безусловен, но въпреки него, здравословния и безопасен труд и охраната на работното място продължават на много места да бъдат пренебрегвани, което предизвиква нови и нови проблеми. От първостепенно значение за работодатели и работници във всички фирми и организации, трябва да бъде осигуряването на законовите изисквания по безопасност и здраве на работното място. Това налага необходимостта от Координатор по ЗБУТ или други органи по безопасност на труда. Координаторът по БЗР е обучен служител от съответното работно място пряко ангажиран да подобри  условията на труда и работните места. Той трябва да знае приетите стандарти за безопасността и здравето на работниците, за работните условия. Съобразно тях трябва да планира, координира и следи за охраната на труда, като прави необходимите инструктажи и дава съответните препоръки за безопасна работа. Те включват безопасността и здравето на работното място, организацията на трудовия процес, неговата продължителност и придружаващите го рискове, избор на технологии, последователност на дейностите и т.н. Предвидени са специални курсове за обучение – присъствени, задочни и онлайн обучение по БЗР. В тях координаторът получава информация за начините, по които да изпълнява своята главна задача – подобряване на безвредните и безопасни условия на труд. Те са предназначени да им помогнат в планирането и реализирането на безопасна работа, стимулират професионалното израстване и спомагат за развитие на личностните качества. Налага се изводът, че дейността на Координаторът по ЗБУТ е необходима за всяко място, където се работи. Трябва да се посочи задължителността на безопасните и здравословни условия за работа. Те трябва да се планират, задействат и координират , като постоянно се следи за тяхното изпълнение. По този начин ще може да се създадат безопасните и безвредни условия на труд, задължителните производствени условия и средства за защита на работещите.

Continue reading »
Дистанционен курс за ежегодно обучение на представителите на КУТ и ГУТ

Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ / ГУТ

Кога се налага ежегодно обучение на КУТ и ГУТ Нормално е човек без опит да се обърка във всички изисквания за безопасност, органи, заповеди и курсове. Макар да е трудно, това никога не се е приемало за оправдание да не се извършва никаква дейност по безопасност. Никой проверяващ орган няма да приеме това като довод, че безнаказано нарушавате закона за безопасност. За да не се налага да стигате до такива крайности в работата си, по-добре предприемете превантивни мерки и се поинтересувайте навреме какво трябва и не трябва да направите, за да нямате глоба.  Изискванията за безопасност са доста. Едно от тях включва сформиране на така наречените групи или комитети по условия на труда. Тъй като по закон комитети се създават при по-голям брой служители, то логично броят на членовете на този орган са повече на брой. Обикновено техният брой е до десет, като той е пропорционален на броя на служителите на компанията. Същият е и принципа на групите по условия на труда. Но поради факта, че те се създават при по-малък персонал и обикновено включват по един представител на работниците и на управителния орган. Независимо в кой случай от двата попадате, необходимо е всеки от членовете на КУТ и ГУТ да премине първоначално и ежегодишно обучение по въпросите на безопасност на труда. За разлика от първоначалното обучение, ежегодишното такова е значително по-съкратено и с по-опростена процедура. То ще отнеме само шест учебни часа на вашите членове на КУТ или ГУТ. При добро желание и нормална заетост това ежегодишно обучение може да премине в рамките на два-три дни. Още по-голямо улеснение за работодателят и членовете на КУТ и ГУТ идва от факта, че обучението не трябва да е винаги на една и съща дата и по този начин да се създава напрежение. Също така никъде не е казано, че всички членове трябва да преминават ежегодишния курс заедно. Затова дайте свобода на всеки член на КУТ или ГУТ да заяви кога е най-малко натоварен на работното си място, за да не се превръща това членуване в бреме. Не забравяйте да предвидите и изключителни ситуации. По време на четиригодишния мандат на тези органи могат да настъпят промени, като например някой да се откаже, да бъде отзован поради несправяне с работата или просто да напусне дружеството. В този случай с новия член трябва да проведете наново първоначалното обучение, както и да започнете ново броене за ежегодишното такова.

Continue reading »