Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Подобряване на професионалната квалификация по БЗР Специалистите по здраве и безопасност на работното място, в съответствие с нормативните уредби, трябва да преминават първоначално и ежегодно обучение. Курсът на обучение, присъствен или дистанционен, е насочен към длъжностни лица, координатори, комитети и групи. Накратко казано , хората , които преминават през дистанционни курсове по ЗБУТ са лицата, които представляват органа по ЗБУТ. Учебната програма е предназначена за придобиване и подобряване на знанията и уменията на специалисти по здраве и безопасност. Новопостъпилите на тази длъжност са задължени да преминат първоначално обучение. За всички останали се провеждат опреснителни ежегодни курсове за актуализиране на професионалните знания и умения, съобразно трудовото законодателство у нас.Отговарящите за организацията на безопасна и здравословна среда изучават специфичните мерки за превенция в определените производствени дейности. Учат се да правят характеристика и преценка на околната среда, според характера на извършваната работа. Да планират мерките за здраве и безопасност, съобразно определеното производство. Най-удачно, професионалното обучение по охрана на труда се провежда дистанционно, без отсъствие от работа. За това дистанционното обучение по ЗБУТ са отговорни работодателите, които са длъжни да го осигурят, с цел подобряване на професионалната квалификация по безопасност. Отговарящите по ЗБУТ се обучават с основите на охраната на труда и начините на нейното обезпечаване. Запознават се с начините на групова и индивидуална защита в съответното предприятие. С обезпечаване здравето и сигурността на работещите при аварийни ситуации. Програмата за обучение е съставена съобразно квалификационните изисквания за изпълнение на задълженията по осигуряване на БЗР. Обучаващите се получават или опресняват необходимите знания за своята практическа дейност по охрана на труда. Запознават се с приетите нови закони по безопасност и здраве на труда в съответствие със законодателните нормативни актове. Още повече се налага такова обучение, ако в съответната фирма или компания са въведени ново оборудване или са се променили технологичните процеси. Лицата, които преминават обучение в специализираните центрове, получават удостоверение за завършения курс. А това са координатори, длъжностни лица, лица за контрол на качеството в строителството,членове на групи и комитети, комисии и други лица, отговарящи за охраната на труда и ЗБУТ.

Continue reading »