обучение по збут и бзр

Курс първоначално обучение за представители на КУТ

Курс по ЗБУТ за Първоначално обучение за представители на КУТ Комитетът по условия на труд, познат още като КУТ, представлява комисия в рамките на дадено предприятие с не по-малко от петдесет души трудещи се, която разглежда задълбочено предпоставките за безопасност и здраве в дейността на организацията. Запознаването на работниците с тези условия е сред основните задачи на специалистите от този отдел. КУТ е наложен от закона и наброява до 10 човека: еднакъв брой представители на работодателя и на обслужващия персонал. Следователно, броят на членовете може да бъде 4, 6, 8 или 10. След въвеждането на нормативния акт, всяка една компания, отговаряща на посочените по-горе изисквания, е длъжна да сформира комитет и да набере и подготви необходимия брой участници в него. По тази причина е наложително да се проведе първоначално обучение на представители в КУТ (препоръчва се и обучение по ЗБУТ). Тук е удачно да се спомене, че съществуват и ежегодни курсове в областта със задължителен характер, но тази статия е посветена на встъпителните такива. Организираните въвеждащи занимания за бъдещите упълномощени са с предимно теоретична насоченост, като е отделено известно внимание и на практическата част. Обучаващите запознават доста подробно участниците в курса с техните задължения и минимален набор от знания. Обезателно в уроците са включени менажиране на дейностите по обезпечаване на безопасните и здравословни условия на труд, права и задължения на работниците по същите условия, както и вредните за здравето въздействия. Други особено важни компетенции са свързани с опознаването на методите за анализ на опасността в процеса на работа, заболяемостта вследствие на труд и специализираната опека на някои категории от трудещите се. Обичайно освен представянето на тези изисквания обучаващите изясняват голям брой особености на дейността, като посочват примери от работата си. Голяма част от бъдещите специалисти участват и в дистанционен курс по ЗБУТ.  Представителите са облагодетелствани от това, че работодателят трябва да поеме всички разходи по обучението. Доброто функциониране на КУТ е от съществено значение за благоденствието на всяка голяма компания. Висококачественото обучение на представителите е ключова предпоставка за напредък в тази дейност.

Continue reading »
Дистанционен курс за ежегодно обучение на представителите на КУТ и ГУТ

Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ / ГУТ

Кога се налага ежегодно обучение на КУТ и ГУТ Нормално е човек без опит да се обърка във всички изисквания за безопасност, органи, заповеди и курсове. Макар да е трудно, това никога не се е приемало за оправдание да не се извършва никаква дейност по безопасност. Никой проверяващ орган няма да приеме това като довод, че безнаказано нарушавате закона за безопасност. За да не се налага да стигате до такива крайности в работата си, по-добре предприемете превантивни мерки и се поинтересувайте навреме какво трябва и не трябва да направите, за да нямате глоба.  Изискванията за безопасност са доста. Едно от тях включва сформиране на така наречените групи или комитети по условия на труда. Тъй като по закон комитети се създават при по-голям брой служители, то логично броят на членовете на този орган са повече на брой. Обикновено техният брой е до десет, като той е пропорционален на броя на служителите на компанията. Същият е и принципа на групите по условия на труда. Но поради факта, че те се създават при по-малък персонал и обикновено включват по един представител на работниците и на управителния орган. Независимо в кой случай от двата попадате, необходимо е всеки от членовете на КУТ и ГУТ да премине първоначално и ежегодишно обучение по въпросите на безопасност на труда. За разлика от първоначалното обучение, ежегодишното такова е значително по-съкратено и с по-опростена процедура. То ще отнеме само шест учебни часа на вашите членове на КУТ или ГУТ. При добро желание и нормална заетост това ежегодишно обучение може да премине в рамките на два-три дни. Още по-голямо улеснение за работодателят и членовете на КУТ и ГУТ идва от факта, че обучението не трябва да е винаги на една и съща дата и по този начин да се създава напрежение. Също така никъде не е казано, че всички членове трябва да преминават ежегодишния курс заедно. Затова дайте свобода на всеки член на КУТ или ГУТ да заяви кога е най-малко натоварен на работното си място, за да не се превръща това членуване в бреме. Не забравяйте да предвидите и изключителни ситуации. По време на четиригодишния мандат на тези органи могат да настъпят промени, като например някой да се откаже, да бъде отзован поради несправяне с работата или просто да напусне дружеството. В този случай с новия член трябва да проведете наново първоначалното обучение, както и да започнете ново броене за ежегодишното такова.

Continue reading »