Дистанционно обучение за Контрол върху качеството в строителството

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Контрол на качеството в строителството като основа на здравословни и безопасни условия на труд  Здравословните и безопасни условия на труд изискват множество усилия. Те са предпоставка за качествена работа, извършена в контролирана и сигурна среда, която дава на служителите на фирмата основа за добра работа. По своята същност обучението по контрол на качеството се изисква във всяка строителна фирма, както и обучението по ЗБУТ ( без значение дали е проведено онлайн или в център за обучение). То може да бъде проведено както под формата на онлайн обучение, така и на място във фирмата или в извънработно време. Без значение на избрания метод на обучение, темите, които се засягат в него са едни и същи. В края на курса обучените в контрол на качеството са наясно с рисковете във влагането на различните материали. Важно е всеки от тях да бъде в съответствие с изискванията и нормите, за да предпазват от вредни влияния, както и да бъдат достатъчно надеждни в годините. В този смисъл обучението по контрол на качеството пряко се отнася към безопасността на труда. Първо то има връзка с конкретния етап на строителството или ремонтната дейност. Качественият контрол на използваните материали внася сигурност в работния процес, тъй като намалява или елиминира съвсем риска от злополуки поради използването на неподходящи суровини. Друг аспект на контрола на качеството е, че съществуват материали, които се използват биха могли да се използват заради здравината, дългия си живот и други. Но това не винаги ги прави безобидни за здравето. В краткосрочен план те биха нанесли вреди на работещите при вдишване или допир. Някои влияят неблагоприятно при контакт и смесване с друго вещество. Добре обученият контрольор на качеството би знаел и предвидил това, за да не го позволи. Не на последно място трябва да се спомене, че при първоначалния контрол и избор на материали също не би трябвало да се допуска да се ползват такива, които биха имали вредно влияние в дългосрочен план. Това е още един път гаранция за здравословни условия на труд. Ако приемем, че сградата в готов вид ще помещава офис помещения, то добрият контрол би гарантирал здравето на работещите там и безопасните условия да извършват дейността си за дълги години напред. Цената на качествената работа си заслужава да бъде платена.

Continue reading »
Дистанционно обучение за Координатор по БЗР

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Необходимост от Координатор по ЗБУТ в предприятието В нашето съвремие работното място е в етап на непрекъснати промени в технологията. Ежедневието на работещите също се променя в икономически и социален план. Постигнатият напредък е безусловен, но въпреки него, здравословния и безопасен труд и охраната на работното място продължават на много места да бъдат пренебрегвани, което предизвиква нови и нови проблеми. От първостепенно значение за работодатели и работници във всички фирми и организации, трябва да бъде осигуряването на законовите изисквания по безопасност и здраве на работното място. Това налага необходимостта от Координатор по ЗБУТ или други органи по безопасност на труда. Координаторът по БЗР е обучен служител от съответното работно място пряко ангажиран да подобри  условията на труда и работните места. Той трябва да знае приетите стандарти за безопасността и здравето на работниците, за работните условия. Съобразно тях трябва да планира, координира и следи за охраната на труда, като прави необходимите инструктажи и дава съответните препоръки за безопасна работа. Те включват безопасността и здравето на работното място, организацията на трудовия процес, неговата продължителност и придружаващите го рискове, избор на технологии, последователност на дейностите и т.н. Предвидени са специални курсове за обучение – присъствени, задочни и онлайн обучение по БЗР. В тях координаторът получава информация за начините, по които да изпълнява своята главна задача – подобряване на безвредните и безопасни условия на труд. Те са предназначени да им помогнат в планирането и реализирането на безопасна работа, стимулират професионалното израстване и спомагат за развитие на личностните качества. Налага се изводът, че дейността на Координаторът по ЗБУТ е необходима за всяко място, където се работи. Трябва да се посочи задължителността на безопасните и здравословни условия за работа. Те трябва да се планират, задействат и координират , като постоянно се следи за тяхното изпълнение. По този начин ще може да се създадат безопасните и безвредни условия на труд, задължителните производствени условия и средства за защита на работещите.

Continue reading »